Klart att EU är viktigt för Trelleborg

Jag fick åtta frågor från Trelleborgs Allehanda att besvara kring valet till Europaparlamentet. Mina svar var långa och innehållsrika. För att få plats med dem i tidningen redigerades dem något. Här kommer frågorna och svaren i sin helhet.

 

 

Vilket EU-beslut har påverkat Trelleborg mest den senaste mandatperioden?

Besluten om att Trelleborgs hamn kom med i transportkorridor nummer fem, Helsingfors-Valletta och blev utsedd till core-hamn. De visar Trelleborgs strategiskt viktiga läge och hamnens betydelse för den inre marknaden inom EU. Detta kommer i framtiden kunna bidra till ekonomiskt stöd för olika typer av viktiga infrastrukturprojekt i och till Trelleborg.

 

Vilken EU-fråga är viktigast ur trelleborgarnas perspektiv?

Jag tror att den viktigaste frågan är kopplat till jobben och värnandet om den fria rörligheten inom Europeiska Unionen. Alla som vill och kan ska kunna jobba, i Trelleborg eller i andra delar av Europa. Ett jobb utvecklar oss som människor och får var och en att känna sig behövd.

I dagens globaliserade värld är det viktigt att länder samarbetar över gränserna. Europa ska vara öppet för människor och handel över gränserna. Det betyder att vi vill ha mer frihandel – både inom EU och med länder utanför. Då växer vår ekonomi och jobben blir fler. För att jobben ska bli fler så måste det vara ordning och reda i ekonomin. Det gäller i Trelleborg, i Sverige och i Europa. När vi tar ansvar för ekonomin vågar människor och företag investera och tänka på framtiden.

Moderaterna kommer att fortsätta driva på för en ansvarsfull ekonomisk politik i hela EU. Vi tror på det europeiska samarbetet. Det är när vi arbetar tillsammans som vi kan komma fram till de bästa lösningarna. För jobben, för människans trygghet och för ett Europa som står starkt i framtiden. Det kommer även att gynna Trelleborg och trelleborgarna.

 

Vad vill ditt parti förändra i EU?

EU-samarbetet har skapat förutsättningar för varaktig fred i Europa genom att sammanfläta ländernas ekonomiska intressen och bygga vidare på en gemensam värdegrund om demokrati, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter.

Moderaterna anser att åtgärder måste vidtas så att Europa åter kan skapa tillväxt, välfärd och sysselsättning. De offentliga finanserna måste saneras och reformer vidtas för att Europa åter ska bli konkurrenskraftigt. Institutioner och myndigheter måste återfå sitt förtroende. Det är sådana åtgärder som åter får Europa på rätt kurs snarare än ökad centralisering där beslut riskerar att fattas allt längre från medborgarna.

 

Hur vill ditt parti bekämpa arbetslösheten?

Arbetslinjen är grunden i vår politik. Moderaterna eftersträvar full sysselsättning och tror på ett Sverige där alla som vill och kan jobba också ska ha ett arbete att gå till. Alla behövs – det finns inga fina eller fula jobb

Ett jobb är mer än en lön. Eget arbete ger gemenskap och skapar en känsla av att vara behövd, samtidigt som det ger självständighet genom egen inkomst och lägger grunden för hela samhällsekonomin. Jobbskatteavdraget gör att fler jobb skapas och fler kan leva på en egen lön. När fler jobbar går det mer pengar in till vården, skolan och omsorgen. Genom att sänka trösklarna för anställning tror vi att fler vågar och kan ta steget att anställa fler

Sedan 2006 har arbetskraften vuxit med 350 000 människor. Samtidigt har utanförskapet minskat med nästan 200 000 personer. Fler jobbar och fler söker jobb. Vårt viktigaste mål är att alla som vill och kan arbeta ska kunna få ett jobb, utifrån egna förutsättningar och med schyssta villkor. Vi öppnar fler och bredare vägar in på arbetsmarknaden. Jobben har blivit över 250 000 fler under alliansregeringen samtidigt som antalet jobb i jämförbara länder stått still eller vuxit mycket långsammare. Tack vare att vi tagit ansvar genom den värsta finanskrisen sedan 1930-talet sticker Sverige ut i ett hårt prövat Europa. Vi har bland de högsta reallöneökningarna i ett EU där reallöneutvecklingen många gånger har varit mycket svag. Våra låga räntor gör att människor betalar mindre på sina lån. Skillnaden är stor när vi jämför med andra länder i Europa, som i stället tvingats skära ner och strama åt.

 

Hur vill ditt parti lösa den ekonomiska krisen?

Ordning och reda i de offentliga finanserna är Moderaternas utgångspunkt i den ekonomiska politiken. Välskötta offentliga finanser skapar trygghet för företag att investera och för hushåll att konsumera och lägger grunden för god tillväxt, fler jobb och en trygg gemensam finansiering av välfärden. Därför är vi alla i samhället beroende av en politik som tar ansvar för de offentliga finanserna på alla politiska nivåer.

Det finanspolitiska ramverket är centralt i vår ekonomiska politik och lägger grunden för sunda offentliga finanser. Vi värnar institutioner, beslutsproces­ser och regelverk som bidrar till stabilitet och uthållighet. Överskottsmålet bör ligga fast under nästa mandatperiod och utgiftstaket behållas. De offent­liga finanserna ska aldrig i sig själva bli en källa till osäkerhet eller obalan­ser, som kan skada framväxten av jobb eller orsaka turbulens för räntor och valutan.

Moderaterna eftersträvar full sysselsättning. Alla som vill och kan jobba ska också ha ett arbete att gå till. Eget arbete ger gemenskap och skapar en känsla av att vara behövd, samtidigt som det ger egenmakt ge­nom en egen inkomst och lägger grunden för hela samhällsekonomin. Fler i arbete innebär också resurser till vår gemensamt finansierade välfärd.

Vi moderater tror på ansvarstagande och stabilitet. Uthållighet, förutsägbarhet och långsiktighet ska vara ledord för det politiska beslutsfattandet. Människor och företag ska känna sig trygga i att det gemensamma sköts på ett an­svarsfullt sätt som ger långsiktiga ekonomiska spelregler och stark rättssäker­het.

 

Vad anser ditt parti om den fria rörligheten och asylpolitiken?

Den fria rörligheten för arbetstagare har skapat helt nya möjligheter att hitta jobb. Arbetstagarnas rörlighet, såväl geografisk som vad gäller att byta jobb är ett viktigt instrument för att stärka de europeiska arbetsmarknaderna, sänka arbetslösheten och förebygga effekterna av ekonomiska omstruktureringar. EU och medlemsstaterna måste därför fortsatt samordna sina insatser för att främja arbetstagarnas fria rörlighet och ta bort de hinder som finns för att både kunna och våga flytta.

Moderaterna anser att alla som kan och vill arbeta ska ha möjlighet att göra det på en rörlig arbetsmarknad med sunda konkurrensförhållanden. Den svenska arbetsmarknadsmodellen som vi värdesätter måste i ett internationellt sammanhang värnas på ett sätt som inte bidrar till högre trösklar in på vår arbetsmarknad. En ökad harmonisering av arbetsmarknadspolitiken, där EU ges större inflytande, riskerar att avhända Sverige viktiga verktyg och resurser i arbetet mot full sysselsättning. Därför värnar vi den nationella kompetensen inom arbetsmarknadspolitiken.

Sverige har en lång tradition av öppenhet mot omvärl­den. Denna öppenhet blir än viktigare i en globaliserad och snabbrörlig värld. Sverige ska vara ett land präglat av en generös och human asylpolitik. Sam­tidigt ska mottagandet vara rättssäkert och tydligt reglerat. För att öppenhet och solidaritet ska bibehålla ett starkt stöd behöver dock integrationen fung­era bättre.

 

Vilken klimatpolitik för ditt parti?

Moderaterna anser att samarbetet inom den Europeiska Unionen är avgörande för att möta många av de miljöutmaningar vi står inför i Sverige, i Europa och i världen. Sverige ska fortsatt vara ett föregångsland för god miljö, starkt djurskydd och hållbar utveckling inom EU.

Grunden för moderat miljöpolitik är teknikutveckling, marknadsekonomiska verktyg och internationellt samarbete. Vår politik ska vara långsiktig och ta hänsyn till socioekonomiska faktorer. Varje skattekrona ska investeras så att den ger maximal utdelning i form av minskade utsläpp, renare miljö och stabila ekosystem. Det kan ibland betyda att vi finansierar åtgärder utanför Sverige. Grön skatteväxling är ett effektivt styrmedel för att främja miljövänlig utveckling. Ekonomiska styrmedel måste dock användas med försiktighet så att de inte leder till en ökad skattebörda i samhället. Det skulle drabba tillväxten negativt och i slutändan slå tillbaka på miljön och klimatet.

Vi ser tillväxt som en förutsättning för en långsiktigt hållbar miljö och vill därför investera i forskning och innovation. Det stimulerar näringslivet och skapar jobb och välstånd. Genom att exportera vår miljöteknik kan vi bidra till att fler länder genomför kostnadseffektiva åtgärder för en bättre miljö.

 

Vilken jordbrukspolitik för ditt parti?

Landsbyg­den är beroende av goda villkor för företagande och att det ska vara enkelt att anställa. Arbetslinjen är central för en levande landsbygd, men även infrastruktur och transporter är av stor betydelse. Skatter, regler och offentlig service ska utformas så att det är möjligt att leva i hela Sverige. Det är därför viktigt att säga nej till skatter och avgifter som skulle drabba landsbygden hårt, till exempel kilometerskatt eller andra skattehöjningar på jobb och företagande. En levande landsbygd behöver arbetstillfällen för att behålla sin dragningskraft. En stark landsbygd behöver god infrastruktur och bra villkor för företagarna.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s